Onze online cursussen zijn gebaseerd op ruim 175 jaar onderzoek en ervaring met schades. Ze zijn bedoeld om makelaars en verzekerden inzicht te geven in veelvoorkomende risicofactoren. Hoe beter gebruikers op de hoogte zijn van de risico's, hoe beter zij in staat zijn schadepreventie taken uit te voeren. Dit draagt bij aan een versneld proces van risicoverbetering en het verlagen van de risicokosten van verzekerden op de lange termijn.

Voordelen van online training:

 • Gratis voor verzekerden en makelaars
 • Altijd en overal beschikbaar
 • Geen downloads – alles wat u nodig hebt is een internetverbinding
 • U kunt de cursus op elk gewenst moment pauzeren en weer hervatten
 • Mogelijkheid cursussen te integreren in de training van nieuwe medewerkers van verzekerden
 • Beschikbaar voor aannemers en externe dienstverleners
 • Bedrijfsbrede programma's kunnen door bedrijfsmanagers worden gevolgd
 • Regelmatig vernieuwd aanbod aan cursussen

Meld u aan op training.affiliatedfm.com of neem contact op met uw account engineer. Of volg nu twee proefcursussen en ontdek hoe online training u kan helpen grip op risico's te houden.

Via uiteenlopende interactieve scenario's behandelt deze cursus de verschillende stappen om de gevaren van brandgevaarlijke werkzaamheden tot een minimum te beperken. Leer meer over veilige vormen van brandpreventie – zowel voorafgaand aan, tijdens als na brandgevaarlijke werkzaamheden.

Deelnemers moeten eerst de online cursus Omgaan met brandgevaarlijke werkzaamheden met behulp van het Vergunningssysteem voor brandgevaarlijke werkzaamheden van FM Global hebben gevolgd.

Ontvlambare vloeistof vormt op veel locaties een groot risico. Door de gevaren te herkennen en veilige procedures te hanteren, kunt u brandschade als gevolg van ontvlambare vloeistoffen voorkomen.

Deze cursus, die speciaal is ontwikkeld voor ziekenhuizen, verzorgingshuizen en medisch-diagnostische klinieken, helpt instellingen in de gezondheidszorg de meest voorkomende risico's te begrijpen en te identificeren die het leveren van zorg aan patiënten kunnen verstoren.

Deze cursus, gericht op locatie managers en medewerkers verantwoordelijk voor de veiligheid van locaties, leert deelnemers om:

 • De gevaren van onvoldoende toezicht op afsluiters te herkennen
 • Een effectief programma voor afsluitertoezicht te maken
 • De juiste manier om verschillende soorten afsluiters te inspecteren.

Deze cursus licht de gevaren van explosief stof voor verzekerden toe en draagt maatregelen aan waarmee zij zichzelf tegen dit risico kunnen beschermen.

Dit is onze meest populaire cursus, waarschijnlijk doordat brandgevaarlijke werkzaamheden voor verzekerden een belangrijke schadebron zijn. In deze cursus leren deelnemers hoe zij de inherente gevaren van brandgevaarlijke werkzaamheden kunnen herkennen en krijgen zij advies over het implementeren van een beheerplan voor brandgevaarlijke werkzaamheden. Deze cursus is gericht op medewerkers die brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoeren of hierop toezicht houden. U kunt zich hier registeren voor deze online training.

In deze cursus leren deelnemers meer over buitengebruikstellingen van sprinklersystemen en de gevaren van een uitgeschakeld brandveiligheidssysteem. Deelnemers leren:

 • Waarom buitengebruikstellingen zich voordoen
 • De drie fasen van het buitengebruikstellingsproces
 • De voordelen van het Rode Kaart Vergunningssysteem
 • De te nemen stappen voorafgaand aan, tijdens en na een buitengebruikstelling.

Een sprinklerinstallatie is de meest effectieve manier om schade als gevolg van brand tot een minimum te beperken. In deze cursus leren deelnemers:

 • Welke voordelen een sprinklerinstallatie biedt bij het beschermen van fysieke activa en het in stand houden van de bedrijfscontinuïteit
 • Hoe een sprinklerinstallatie kan bijdragen aan duurzaamheid
 • Over de mythes die bestaan rond sprinklerinstallaties
 • Hoe een sprinklerinstallatie werkt

Bij een ramp zijn organisaties die beter zijn voorbereid beter in staat de schade te boven te komen en de productie en dienstverlening aan klanten weer op te pakken. In deze cursus leren deelnemers om:

 • De handelswijzen in geval van nood te definiëren
 • De gevaren als gevolg van een slecht calamiteitenplan te benoemen en specificeren
 • Onderscheid te maken tussen juiste en onjuiste handelswijzen bij een incident
 • Het nut van een calamiteitenplan kort samen te vatten
 • De onderdelen “plan” en “team” van het calamiteitenplan te interpreteren en implementeren

Deze cursus, bedoeld voor locatie medewerkers verantwoordelijk voor het beschermen van property, behandelt de belangrijkste kenmerken van orkanen, verduidelijkt belangrijke procedures noodzakelijk voor het beschermen van een locatie tegen orkaanwinden en slagregens, en identificeert resources ter voorbereiding op een naderende storm.

Deze cursus geeft property managers beter inzicht in veelvoorkomende risico's die de relatie met huurders kunnen verstoren. Op basis van praktijkvoorbeelden leren deelnemers om:

 • Risico's te identificeren
 • Maatregelen te nemen om schade te voorkomen
 • Een plan te ontwikkelen voor de permanente bescherming van property, nu en in de toekomst
 • Resources te lokaliseren die u helpen bij het uitvoeren van een plan

De cursus biedt een Build Your Own Plan (BYOP)-instrument dat gebruikers specifieke vragen stelt over hun property. Na het invullen van de vragenlijst krijgen gebruikers een specifiek op hun situatie toegespitste gids over risicoverbetering en schadepreventie aangeboden waarin gedetailleerde maatregelen ter preventie van grote materiële schade worden uiteengezet. 

Overstromingen veroorzaken wereldwijd van alle natuurgevaren de meeste schade. Toch vindt deze schade meestal plaats op locaties waar overstromingen kunnen worden voorspeld. Hoewel de overstroming zelf niet is te voorkomen, kunnen verzekerden wel degelijk maatregelen nemen om de schade voor hun bedrijf tot een minimum te beperken.

In deze cursus leren deelnemers om:

 • De kans op grote overstromingsschade te verminderen
 • Overstromingsschade te voorkomen en te beperken
 • De mate van risico op hun locatie te beoordelen
 • Strategieën te ontwikkelen om overstromingsrisico's te beperken
 • Simpele veranderingen door te voeren om waardevolle activa te beschermen tegen overstromingen

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor filiaalmanagers in de detailhandel en behandelt eenvoudige doch effectieve manieren om property schade te voorkomen die filiaalmanagers kunnen inzetten om de kans op en ernst van property schade te verminderen. Gedurende de cursus krijgen deelnemers vragen over hun specifieke filiaal. Na afloop van de cursus wordt op basis van hun antwoorden een risicoverbeteringsplan op maat ontwikkeld.

Na het doorlopen van deze cursus zijn deelnemers in staat:

 • Mogelijke bronnen van brand-, water-, wind- en overstromingsschade te herkennen
 • De gevolgen van deze gevaren op hun bedrijfsvoering te identificeren
 • Met mogelijke maatregelen te komen om de schade als gevolg van deze gevaren te voorkomen en te controleren.

Nauwkeurige waardes zorgen er mede voor dat verzekerden over de dekking beschikken die zij nodig hebben. Daarnaast helpen ze bij het nauwkeurig inschatten van de mogelijke schade, wat op zijn beurt weer bijdraagt aan verbeterde prioritering van risicoverbeteringsinspanningen. Deze cursus helpt deelnemers:

 • Bij het maken van onderscheid tussen waarde en risico
 • Bij het beschrijven van kostentrends als het gaat om property waardes
 • Bij het identificeren van basisconcepten over de waarde van materiële schade en bedrijfsschade
 • Bij het differentiëren tussen verschillende rapportagemethoden voor bedrijfsschade- en property waarde
 • Bij het maken van onderscheid tussen vaste, variabele en hybride uitgaven
 • Bij het berekenen en toewijzen van bedrijfsschadewaardes op bedrijfseenheid- en locatieniveau.

Boilerschade kan leiden tot een hoge schadepost aan property, productie-uitval en omzetderving op de lange termijn. In deze cursus leren deelnemers om:

 • De vier meest gebruikelijke gevaren bij het gebruik van boilers te identificeren
 • Die risico's te minimaliseren of te elimineren door het invoeren van een onderhoudsprogramma
 • De regelmaat te bepalen waarmee verschillende veiligheidsapparaten moeten worden onderhouden en getest
 • De belangrijkste operationele specificaties van de drie meest gangbare boilers te identificeren en te onderscheiden
 • Het belang van de verschillende toezichthoudende instanties die de fabricage, het gebruik, onderhoud en inspectie van boilers reguleren en controleren te beschrijven